Tổng hợp một số lệnh mysql hay dùng

Dưới đây topweb.store tổng hợp một số lệnh mysql hay dùng như sau:

1. Backup database

mysqldump -uten_nguoi_dung_db -pmat_khau_db ten_db >/url_luu_file_db/ten_file_db.sql;

Nếu dung lượng database lớn thì chúng ta có thể vừa backup vừa nén file bằng lệnh sau:

mysqldump -uten_nguoi_dung_db -pmat_khau_db ten_db | gzip -9 >/url_luu_file_db/ten_file_db.sql.gz;

Ví dụ:

mysqldump -uroot -ptopwebstore topwebstore_db >/home/backup/topwebstore_db_2020.sql;

2. Import database

mysql -uten_nguoi_dung_db -pmat_khau_db ten_db < /url_luu_file_db/ten_file_db.sql;

Ví dụ:

mysql -uroot -ptopwebstore topwebstore_db < /home/backup/topwebstore_db_2020.sql;

Trong trường hợp dùng lệnh trên bị lỗi, bạn có thể dùng lệnh sau

mysql -uten_nguoi_dung_db -pmat_khau_db
use ten_db
source  /url_luu_file_db/ten_file_db.sql

Trong trường hợp bạn gặp 1 tập tin định dạng ten_file.sql.gz thì để import được vào MySQL Server, trước hết bạn cần giải nén bằng lệnh gunzip sau đó bạn mới tiến hành import vào database
Ví dụ:

gunzip topwebstore_db_2020.sql.gz
mysql -uroot -ptopwebstore topwebstore_db < /home/backup/topwebstore_db_2020.sql;

3. Sửa nội dung bài viêt

UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content,'noi_dung_cu','noi_dung_moi')

Ví dụ:

UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content,'topweb.store','phongnguyet.info') WHERE post_content LIKE '%topweb.store%'

4. Cập nhật đường dẫn ảnh

UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'url_old','url_new') WHERE `meta_key` = '_wp_attached_file'

Ví dụ:

UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'C:xampphtdocspnwp-contentuploads20213','2021/03/') WHERE `meta_key` = '_wp_attached_file'
UPDATE wp_postmeta SET meta_value = CONCAT('2021/03/',SUBSTRING(meta_value,39)) WHERE `meta_key` = '_wp_attached_file' AND meta_value LIKE 'C:xampphtdocspnwp-contentuploads%'

5. Thêm tài khoản admin website WordPress

INSERT INTO `wp_users` (`user_login`, `user_pass`, `user_nicename`, `user_email`, `user_status`)
VALUES ('tentaikhoan', MD5('pass'), 'firstname lastname', 'email@gmail.com', '0');

INSERT INTO `wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`)
VALUES (NULL, (Select max(id) FROM wp_users), 'wp_capabilities', 'a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}');

INSERT INTO `wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`)
VALUES (NULL, (Select max(id) FROM wp_users), 'wp_user_level', '10');

5. Xóa toàn bộ comment

TRUNCATE `wp_commentmeta`;

TRUNCATE `wp_comments`;

6. Xem danh sách database và thời gian khởi tạo, cập nhật gần nhất

SELECT table_schema, MAX(create_time) create_time, MAX(update_time) update_time FROM information_schema.tables Group by TABLE_SCHEMA ORDER BY `create_time` DESC

7. Xóa toàn bộ sản phẩm

DELETE FROM wp_posts WHERE post_type = 'product';

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *