Hướng dẫn cấu hình dịch vụ nginx khởi động cùng hệ thống server

Để cấu hình dịch vụ nginx khởi động cùng hệ thống server, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Thêm dịch vụ nginx vào danh sách các dịch vụ tự động khởi động:Mở terminal và chạy lệnh sau để thêm dịch vụ nginx vào danh sách các dịch vụ tự động khởi động:
    sudo systemctl enable nginx

    Lệnh này sẽ cấu hình nginx để khởi động tự động cùng hệ thống.

  2. Khởi động lại hệ thống:Sau khi đã cấu hình nginx để khởi động tự động, bạn cần khởi động lại hệ thống để áp dụng thay đổi:
    sudo reboot

Sau khi hệ thống khởi động lại, dịch vụ nginx sẽ được tự động khởi động cùng với hệ thống.

Kiểm tra các tiến trình đang lắng nghe trên cổng 80:

sudo netstat -tuln | grep 80

sudo lsof –i :80

Lênh tắt dịch vụ nginx: sudo systemctl stop nginx

Lệnh khởi động dịch vụ nginx: sudo systemctl start nginx

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *