Hướng dẫn chuyển một file text thành một mảng bằng code php với các phần tử ngăn cách nhau bằng 2 dòng trắng

Hôm nay topweb.store hướng dẫn chuyển một file text thành một mảng bằng code php với các phần tử ngăn cách nhau bằng 2 dòng trắng.

Bạn có thể sử dụng các hàm trong PHP để đọc và chuyển đổi nội dung của file .txt thành một mảng, với các phần tử ngăn cách nhau bằng 2 dòng trắng, theo các bước sau:

  1. Sử dụng hàm file() để đọc toàn bộ nội dung của file vào một mảng. Cú pháp:
         $file_content = file('path/to/file.txt');

Trong đó, path/to/file.txt là đường dẫn tới file .txt.

  1. Dùng hàm implode() để chuyển mảng nội dung file thành một chuỗi đơn, với các phần tử cách nhau bằng dấu xuống dòng. Cú pháp:
      $file_content_string = implode('', $file_content);
  1. Sử dụng hàm preg_split() để tách chuỗi nội dung file thành một mảng mới, với các phần tử ngăn cách nhau bằng 2 dòng trắng. Cú pháp:
       $file_content_array = preg_split('/\R{2,}/u', $file_content_string);

Trong đó, \R{2,} là biểu thức chính quy để tìm các dòng trắng liên tiếp, và u là định dạng Unicode cho phép xử lý các ký tự tiếng Việt.

Sau khi thực hiện các bước trên, biến $file_content_array sẽ là một mảng chứa nội dung của file .txt, với các phần tử ngăn cách nhau bằng 2 dòng trắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *