Hướng dẫn viết code PHP lấy địa chỉ IP của trình duyệt client

Hôm nay topweb.store hướng dẫn các bạn viết đoạn code đơn giản bằng PHP lấy địa chỉ IP của trình duyệt client

Để thực hiện việc này chúng ta có 2 cách như sau:

Cách 1: Lấy địa chỉ IP của trình duyệt client thông qua $_SERVER

Các bạn dùng đoạn code như sau:

$ipaddress = '';
if (isset($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']))
$ipaddress = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
else if(isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']))
$ipaddress = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
else if(isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED']))
$ipaddress = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED'];
else if(isset($_SERVER['HTTP_FORWARDED_FOR']))
$ipaddress = $_SERVER['HTTP_FORWARDED_FOR'];
else if(isset($_SERVER['HTTP_FORWARDED']))
$ipaddress = $_SERVER['HTTP_FORWARDED'];
else if(isset($_SERVER['REMOTE_ADDR']))
$ipaddress = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
else
$ipaddress = 'UNKNOWN';

Cách 2: Lấy địa chỉ IP của trình duyệt client thông qua hàm getenv()

Các bạn dùng đoạn code như sau:

$ipaddress = '';
if (getenv('HTTP_CLIENT_IP')) {
$ipaddress = getenv('HTTP_CLIENT_IP');
} else if (getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR')) {
$ipaddress = getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR');
} else if (getenv('HTTP_X_FORWARDED')) {
$ipaddress = getenv('HTTP_X_FORWARDED');
} else if (getenv('HTTP_FORWARDED_FOR')) {
$ipaddress = getenv('HTTP_FORWARDED_FOR');
} else if (getenv('HTTP_FORWARDED')) {
$ipaddress = getenv('HTTP_FORWARDED');
} else if (getenv('REMOTE_ADDR')) {
$ipaddress = getenv('REMOTE_ADDR');
} else {

$ipaddress = 'UNKNOWN';
}

Như vậy là ok rồi đó.

Chúc các bạn thành công!

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *