Hướng dẫn tăng dung lượng file upload

Trong bài viết này mình hướng dẫn các bạn tăng dung lượng file upload.

Trong wordpress bạn có thể tăng dung lượng file upload bằng 2 các sau

1. Thêm đoạn code sau và file [.htaccess]

php_value upload_max_filesize 1028M
php_value post_max_size 1028M
php_value memory_limit 556M
php_value max_execution_time 3000
php_value max_input_time 3000

2. Thêm đoạn code sau vào file [wp-config.php]

@ini_set( 'upload_max_filesize' , '1028M' );
@ini_set( 'post_max_size', '1028M');
@ini_set( 'memory_limit', '556M' );
@ini_set( 'max_execution_time', '3000' );
@ini_set( 'max_input_time', '3000' );

Ngoài ra trong server linux bạn có thể tăng dung lượng file upload như sau.

Bạn mở file cấu hình nginx: /etc/nginx/nginx.conf điều chỉnh lại thông số client_max_body_size rồi mở tiếp file cấu hình php: /etc/php.ini chỉnh tiếp thông số post_max_size và upload_max_filesize.

Nếu là vps cài hocvps bạn có thể điều chỉnh ở file /etc/php.d/00-hocvps-custom.ini

Sau đó cần 2 bước restart là: service nginx restart và service php-fpm restart là ok

Chúc các bạn thành công!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *