Hướng dẫn nâng cấp PHP trên server linux

Hôm nay topweb.store sẽ chia hướng dẫn các bạn nâng cấp server linux lên php 7 như sau

Bước 1: Tải về công cụ quản lý cấu hình yum

yum install yum-utils

Bước 2: Cài đặt phiên bản mới nhất của remi repository

#CentOS 7
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

Bước 3: Kích hoạt remi repository cho phiên bản PHP cần nâng cấp. Sau đây là ví dụ cho PHP 7.4

#PHP 7.4
yum-config-manager --enable remi-php74

Bước 4: Tắt php repository tương ứng đang sử dụng (Để kiểm tra server đang sử dụng phiên bản gì thì bạn dùng câu lệnh php -v). Sau đây là ví dụ tắt php repository 7.1

#PHP 7.1
yum-config-manager --disable remi-php71

Bước 5: Kiểm tra danh sách repository bằng lệnh sau

yum repolist all

Bạn thấy rằng remi-php71 được disabled và remi-php74 đã enabled

Bước 6: Sao lưu lại cấu hình PHP hiện tại bằng lệnh sau

cp /etc/php-fpm.conf /etc/php-fpm.conf.bk
cp /etc/php-fpm.d/www.conf /etc/php-fpm.d/www.conf.bk

Bước 7: Update PHP lên phiên bản mới bằng lệnh sau

yum update php-fpm

Bước 8: Khôi phục lại cấu hình PHP hiện tại bằng lệnh sau

\cp /etc/php-fpm.conf.bk /etc/php-fpm.conf
\cp /etc/php-fpm.d/www.conf.bk /etc/php-fpm.d/www.conf

Bước 9: Kiểm tra lại phiên bản PHP với lệnh php -v. Nếu nâng cấp lên thành công bạn sẽ thấy phiên bản mới php thông báo như sau

PHP 7.4.14 (cli) (built: Jan  5 2021 10:45:06) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.4.14, Copyright (c), by Zend Technologies

Như vậy là ok rồi đó. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *