Hướng dẫn lấy bài viết của một chuyên mục trong wordpress

Hôm nay topweb.store hướng dẫn các bạn lấy bài viết của một chuyên mục trong wordpress.

Để lấy được thông tin bài viết chúng ta sử dụng Wp_query và đoạn code như sau

<?php
$args = array(
'post_status' => 'publish', // Chỉ lấy những bài viết được publish
'post_type' => 'post', // Lấy những bài viết thuộc post, nếu lấy những bài trong 'trang' thì để là page
'showposts' => 10, // Số lượng bài viết
'cat' => 1, // lấy bài viết trong chuyên mục có id là 1
);
?>
<?php $getposts = new WP_query($args); ?>
<?php global $wp_query; $wp_query->in_the_loop = true; ?>
<?php while ($getposts->have_posts()) : $getposts->the_post(); ?>

<?php //các thành phần cần lấy ?>
<?php the_content(); //Lấy toàn bộ nội dung bài post ?> 
<?php the_excerpt(); //Lấy mô tả ngắn của bài post ?>
<?php the_category(); //Lấy category của bài post này ?>
<?php the_permalink(); //Lấy đường dẫn của bài viết ?>
<?php the_title(); //Lấy tiêu đề bài viết ?>

<?php endwhile; wp_reset_postdata(); ?>

Chúng các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *