Hướng dẫn chèn bài viết liên quan vào giữa nội dung bài viết

Bài viết này, tôi hướng dẫn các bạn cách chèn bài viết liên quan vào giữa nội dung bài viết trong wp nhé!

Bước 1: Các bạn thực hiện cài đặt plugin [Related Posts By Taxonomy]

Bước 2: Các bạn copy đoạn code sau vào file function.php

// Code đếm số dòng trong văn bản
function count_paragraph( $insertion, $paragraph_id, $content ) {
$closing_p = ‘</p>’;
$paragraphs = explode( $closing_p, $content );
foreach ($paragraphs as $index => $paragraph) {
if ( trim( $paragraph ) ) {
$paragraphs[$index] .= $closing_p;
}
if ( $paragraph_id == $index + 1 ) {
$paragraphs[$index] .= $insertion;
}
}
return implode( ”, $paragraphs );
}
//Chèn bài liên quan vào giữa nội dung
add_filter( ‘the_content’, ‘prefix_insert_post_ads’ );
function prefix_insert_post_ads( $content ) {
$related_posts= “<div class=’meta-related’>”.do_shortcode(‘[related_posts_by_tax title=””]’).“</div>”;
if ( is_single() ) {
return count_paragraph( $related_posts, 1, $content );
}
return $content;
}

Bước 3: css cho bài viết liên quan

Các bạn sửa dụng đoạn css sau:

.meta–related{display:block;
margin–top:10px;
margin–bottom: 10px;
}
.meta–related ul li {
list–style: square;
font–size: 15px;
margin–bottom:0px;
}
.meta–related ul li a{
color: #0092ff;
text–transform: none; }
.meta–related ul li a:hover{
color: #0072c8;
}

Các bạn có thể sử dụng đoạn css này đưa vào phần tùy chỉnh CSS của theme của trang quản trị admin hoặc đưa đoạn code này vào file function.php đều ok nhé.

Chúc các bạn thành công!

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *