Hướng dẫn cài đặt WordPress trên VPS Linux CentOS dễ dàng

Bước 1: Trỏ domain về IP server.

 • Bạn mua domain ở nhà cung cấp nào thì vào quản lý domain để làm thao tác này.
 • Tạo 2 record loại A là @ và www và trỏ domain này về IP server.

Bước 2: Cài đặt VPS Linux (Nếu bạn đã cài server trước đó, hãy bỏ qua bước này)

Bước 3: Cài WordPress

 • Vào Terminal Console truy cập đến thư mục public_html của domain bằng lệnh: cd /home/ten_mien_cua_ban/public_html
 • Tải WordPress phiên bản mới nhất về VPS bằng lệnh: wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
 • Tiếp đó, bạn giải nén file vừa tải về với câu lệnh: tar -xzvf latest.tar.gz
 • Tạo ra 1 file wp-config.php bằng cách chạy lệnh : cp ./wordpress/wp-config-sample.php ./wordpress/wp-config.php
 • Di chuyển thư mục WordPress ra bên ngoài bằng lệnh: mv -f ./wordpress/* ./
 • Thiết lập quyền bằng lệnh: sudo chown nginx:nginx * -R

Bước 4: Tạo và thiết lập database.

 • Đăng nhập mySQL bằng câu lệnh: mysql -u admin -p
 • Mật khẩu truy cập mySQL thì bạn tìm trong file hocvps-script.txt tại đường dẫn: /root/hocvps-script.txt
 • Tạo database mới: create database ten_db_cua_ban;
 • Tạo user bằng lệnh: create user ten_user_cua_ban@localhost identified by ‘password_cua_ban’;
 • Thiết lập quyền cho user: grant all on ten_db_cua_ban.* to ten_user_cua_ban@localhost;
 • Xác thực tất cả thao tác ở trên bằng lệnh: FLUSH PRIVILEGES;

Bước 5: Chỉnh sửa file wp-config.php

Bạn dùng tool SFPT Window mở file wp-config.php tại đường dẫn /home/ten_mien_cua_ban/public_html và cập nhật thông tin 3 dòng sau:

/** The name of the database for WordPress */
define( ‘DB_NAME’, ‘ten_db_cua_ban’ );

/** MySQL database username */
define( ‘DB_USER’, ‘ten_user_cua_ban’ );

/** MySQL database password */
define( ‘DB_PASSWORD’, ‘password_cua_ban’ );

Bước 6: Chạy và thiết lập trang WordPress

Bạn vào trình duyệt và gõ tên miền của bạn và tiến hành setup và setting các thông tin cho website của bạn

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *