Hướng dẫn cài đặt Chocolate trên windows

Chocolate là công cụ quản lý phần mềm trên windows bằng cmd.

Chocolate giúp chúng ta cài đặt phần mềm nhanh hơn và tiện lợi hơn chỉ bằng công cụ cmd của windows.

Hôm nay topweb.store hướng dẫn các bạn cài đặt Chocolatey trên windows như sau.

Bước 1: Mở cmd với quyền quản trị (Run as Administrator)

Bước 2: Chạy lệnh sau

@“%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe” -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command “iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(’https://chocolatey.org/install.ps1’))” && SET “PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin”Bước 3: Để kiểm tra xem máy đã cài đặt thành công chocolate chưa ta dùng lệnh
choco -v

Như vậy chúng ta đã cài đặt thành công công cụ Chocolatey.

Chúc các bạn thành công!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *