Hướng dẫn build app đơn giản từ web

Hôm nay topweb.store hướng dẫn các bạn build app android đơn giản từ website của bạn từ Android Studio

Bước 1: Cài Android Studio

Bạn xem cách cài Android Studio và môi trường code Android ở đây nhé: https://topweb.store/huong-dan-cai-dat-moi-truong-lap-trinh-react-native-tren-windows

Bước 2: Tạo một dự án của bạn từ Android Studio

Bạn khởi động Android Studio lên và tạo ra một dự án mới của bạn

Bước 3: Thự hiện thêm nội dung code vào file [activity_main.xml] như sau

Nội dung file code như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:id="@+id/container"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingTop="?attr/actionBarSize" >
  <WebView
    android:id="@+id/webview"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"/>

</android.support.constraint.ConstraintLayout>

Bước 4: Thêm nội dung code vào file [AndroidManifest.xml] như sau:

Nội dung file code như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="phongnguyet.info" >

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/Theme.Phongnguyet" >
    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:label="@string/app_name" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>

</manifest>

Bước 5: Thêm nội dung code vào file [MainActivity.java] như sau:

Nội dung file code như sau:

package phongnguyet.info;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.webkit.WebView;

import phongnguyet.info.databinding.ActivityMainBinding;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private ActivityMainBinding binding;

  private static final String TAG = "MainActivity";
  private static final String EITGUIDE_URL = "https://phongnguyet.info/";
  private WebView webView;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    webView = (WebView) findViewById(R.id.webview);
    webView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
    // Load local HTML from url
    webView.loadUrl(EITGUIDE_URL);
  }

}

Như vậy là ok rồi đó, bạn tiến hành build và run app của mình nhé.
Chúng các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *