Hướng dẫn cấu hình Virtual Host trong XAMPP

Hôm nay topweb.store sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Virtual Host trong XAMPP

Bước 1: Tải và cài đặt xampp

Từ trang chủ: https://www.apachefriends.org bạn tiến hành download và cài đặt xampp bình thường.

Bước 2: Cấu hình xampp

Các bạn mở tệp tin<thu_muc_cai_dat_xampp>/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf copy đoạn code bên dưới và paste vào trong file httpd-vhosts.conf.

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@ten_mien_cua_ban
DocumentRoot "đường dẫn thư mục code của bạn"
ServerName ten_mien_cua_ban
ErrorLog "logs/ten_mien_cua_ban-error.log"
CustomLog "logs/ten_mien_cua_ban-access.log" common
<Directory "đường dẫn thư mục code của bạn">
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
DirectoryIndex index.php
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

Bước 3: Cấu hình localhost

Mở file “C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts” và thêm dòng “127.0.0.1 ten_mien_cua_ban” vào cuối file rồi lưu lại.

Bước 4: Khởi động lại apache

Giờ các bạn mở trình duyệt và gõ vào thanh địa chỉ “ten_mien_cua_ban” và cảm nhận thành quả.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *